Privacy Policy – Raffino

Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Gegevens op onze website

DASSY bvba en Raffino (hierna genoemd “wij”) hechten veel belang en grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Toch kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Gebruik van informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens ons via deze website. 

Privacy verklaring

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Deze privacy verklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vindt u altijd op onze website. Deze privacy verklaring is op 25 mei 2018 het laatste gewijzigd. De privacy verklaring is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van iedereen die in contact komt met ons via gelijk welke manier.

Gegevens die we verzamelen 

Wij verzamelen enkel gegevens die u aan ons levert en gegevens die wij ontvangen op basis van gebruik van ons website of onze producten.

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Als u onze website bezoekt: Verwerken wij deze gegevens met als doel onze website te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies of andere technische applicaties. We kunnen hiervoor verwerken: het IP-adres van uw apparaat, de bezochte webpagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie. U kunt bij ons een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. Als u een overeenkomst met ons aangaat: verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken uw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden, een product kunnen leveren en voor onze administratie. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. Communicatie via social media: wij zijn actief op sociale media. Als u via sociale media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens om contact met u op te nemen, om de vragen die u stelt te kunnen beantwoorden, om de actie uit te kunnen voeren waaraan u hebt deelgenomen en u te informeren over de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten: om u van dienst te kunnen zijn, werken wij continu aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. U een financiering via ons aangaat: verwerken wij uw gegevens als kredietbemiddelaar en als gegevensverwerker in opdracht van de financiële instelling, waarbij de financiering wordt aangegaan. De financiële instelling is de verwerkingsverantwoordelijke en de kredietverstrekker. De gegevens worden enkel verwerkt met als doel de financieringsaanvraag te kunnen goedkeuren. De verwerking van de gegevens is geregeld in een aparte overeenkomst tussen ons en de financiële instelling. Als u bij ons solliciteert: verwerken we uw gegevens met het doel u te kunnen contacteren, wij verwerken uw gegevens zodat we oordeel kunnen vormen over uw kandidatuur. Archiefdoeleinden: er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaart worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming. Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien: u voor de verwerking toestemming heeft verleend; de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u betrokken bent, of voor het nemen van maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn; de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u; de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Beveiliging

Wij treffen gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Inschakeling van derden

We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden ook derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. De verwerking van gegevens door derden wordt steeds geregeld door een aparte overeenkomst en de derde partij.

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering

U kunt op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Binnen twee weken leveren wij u een overzicht van de gegevens waarover wij beschikken. Mogelijks brengen wij hiervoor kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar Boomsesteenweg 35, B-2627 Schelle t.a.v. de directie.

Contact

Met deze disclaimer en privacy statement willen we transparant zijn over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@ raffino.be of een brief te sturen naar DASSY bvba, Boomsesteenweg 35, B-2627 Schelle.